Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πνευματικά δικαιώματα

Οι συγγραφείς των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό "Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης" χορηγούν με ανέκκλητη εντολή στο περιοδικό το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης. Άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό "Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης" δεν επιτρέπεται να δημοσιευθούν ή να αναπαραχθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την έγγραφη άδεια των διαχειριστών του περιοδικού.

Η Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει, να αναπαραγάγει, να παρουσιάζει στο κοινό, να διανέμει και χρησιμοποιεί άρθρα που δημοσιεύονται στο περιοδικό, σε οποιοδήποτε μέσο και μορφή είτε μεμονωμένα είτε ως μέρη συλλογικών έργων, για όλο τον χρόνο διάρκειας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και για όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το δικαίωμα δημοσίευσης των άρθρων σε τεύχη περιοδικών που εκδίδονται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ή άλλων συνεργαζόμενων με αυτό εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών ιδρυμάτων, αναπαραγωγής και διανομής μεμονωμένων αντιγράφων των άρθρων, αναπαραγωγής ολόκληρων των άρθρων σε άλλες συνεργαζόμενες εκδόσεις (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής), καθώς και αναπαραγωγής και διανομής των άρθρων ή περίληψης αυτών με χρήση πληροφορικού συστήματος αποθετηρίου.

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονοματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του. To περιοδικό ως φορέας υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ενημερωθείτε από εμάς εάν και με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για ποιον σκοπό χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, ποια ακριβώς δεδομένα τηρούμε για εσάς, για πόσο χρονικό διάστημα, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης.

Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή στοιχεία ή να συμπληρώσουμε ελλιπή στοιχεία σας.

Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν υπάρχει λόγος που να δικαιολογεί την μη εκπλήρωση εκ μέρους μας.

Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα δεδομένα που μας έχετε δώσει ή να ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για όσο χρόνο εκκρεμούν τυχόν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε οποιαδήποτε στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να άρετε τη συναίνεσή σας οπότε και θα πάψουμε την επεξεργασία αν δεν υπάρχουν νόμιμοι και επιτακτικοί λόγοι που να δικαιολογούν την περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας εκ μέρους μας.